Select Page

Tuinzorg Delsemme

Algemene voorwaarden

 1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle prestaties die door Tuinzorg Delsemme worden uitgevoerd.
  Door het ondertekenen van de offerte, het aanvaarden van een factuur, het bevestigen van een opdracht via e-mail, …..
  zonder dat deze opsomming limitatief is, wordt de opdrachtgever geacht de algemene verkoopsvoorwaarden te
  aanvaarden.​

  Het elektronisch verzenden van een akkoord met onze offerte door de klant wordt gelijkgesteld met een elektronische
  handtekening, tussen de klant en Tuinzorg Delsemme, deze heeft dezelfde waarde als een geschreven handtekening tot
  bewijs van akkoord met onze offerte.

 2. De offerte is slechts geldig voor dertig dagen te rekenen vanaf de offertedatum, tenzij door Tuinzorg Delsemme anders
  en uitdrukkelijk vermeld. Na deze termijn zijn de prijzen vatbaar voor wijzigingen, weliswaar met verwittigingen. Al de
  offertes van Tuinzorg Delsemme zijn volledig vrijblijvend.
 3. In geval van uitvoering van onderhoudsovereenkomsten gebeurt de betaling van de factuur conform punt 5 in deze
  algemene overeenkomst. De factuur zal betaald worden tegen afgifte van een overzicht waarin de geleverde diensten
  worden omschreven en zulks binnen een termijn van dertig (30) dagen na factuurdatum.
 4. Bij ev. meningsverschillen die de samenwerking bemoeilijkt of niet meer mogelijk maakt bij
  onderhoudsovereenkomsten voor een looptijd van een volledig seizoens-onderhoud voorziet Tuinzorg Delsemme de
  mogelijkheid om (zelfs tijdens de contractuele looptijd) éénzijdig een einde te maken aan het contract. Hierbij kan de
  klant geen schadevergoeding eisen en vervalt ons elke verdere verantwoordelijkheid. In deze uitzonderlijke gevallen
  voorzien wij een facturatie van de louter gepresteerde werken & verbruikte goederen.
 5. Alle facturen zijn betaalbaar op de vervaldag tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Eventuele betalingskosten
  zullen steeds ten laste vallen van de opdrachtgever, zodat het factuurbedrag steeds netto op rekening van Tuinzorg
  Delsemme komt.​

  In geval van niet betaling binnen de hierboven vermelde termijn zal op het verschuldigd bedrag een intrest betaald
  worden van 1% per maand vertraging zonder dat enige aanmaning vereist is. Daarenboven zal het bedrag van de factuur
  van rechtswege en zonder ingebrekestelling, verhoogd worden met een som van 5% van het factuurbedrag, met een
  minimum van 50 euro ten titel van schadevergoeding en bijkomende kosten, dit buiten de eventuele gerechtskosten. Alle
  eventuele gerechtskosten zijn eveneens ten laste van de Opdrachtgever. Onverminderd het hiervoor bepaalde heeft
  Tuinzorg Delsemme het recht de uitvoering van haar prestaties te schorsen zo één van haar facturen niet tijdig werd
  betaald en dit tot volledige aanzuivering van de openstaande bedragen. De schuldenaar zal in gebreke zijn door het enkel
  verstrijken van de vervaltermijn, zonder enige verdere formaliteit.

 6. Opzegging van de overeenkomst door beide partijen is mogelijk zonder kosten vanaf de derde maand na de aanvang
  van de overeenkomt door een per post aangetekend schrijven te richten mits een opzegtermijn van minstens drie (3)
  maanden wordt gerespecteerd. ​

  De opzeggingstermijn gaat in, in de maand volgend op de datum van het aangetekend schrijven. Tijdens de
  opzeggingstermijn blijven de voorschriften van de opdrachtbrief en deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.​

 7. Alle facturen van Tuinzorg Delsemme zijn binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen.
 8. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande
  ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.
 9. Geleverde materialen blijven eigendom van Tuinzorg Delsemme zolang het volledig verschuldigd bedrag niet vereffend
  is. Bij niet-betaling heeft Tuinzorg Delsemme recht de materialen terug te nemen op kosten van de opdrachtgever. Het
  materiaal van Tuinzorg Delsemme is enkel gedekt voor de eigen burgerrechtelijke aansprakelijkheid. De klant is
  verantwoordelijk voor het toezicht op en de bescherming van de geleverde en/of geplaatste materialen vanaf het
  ogenblik van hun levering of plaatsing. De klant neemt alle maatregelen om het materiaal in goede staat te houden om
  daden van vandalisme of diefstal te verhinderen.​
 10. Leverings- en of uitvoeringstermijnen worden steeds slechts ten titel qua inlichting aangeduid. Vertraging in de
  levering en uitvoering is geen reden tot ontbinding van de overeenkomst of tot het vorderen van een schadevergoeding.
  Ingeval de bestelde goederen niet kunnen geleverd worden om reden onafhankelijk van de wil van Tuinzorg Delsemme,
  kan geen schadevergoeding worden gevorderd.​
 11. In geval van vreemde oorzaak of overmacht, is Tuinzorg Delsemme gerechtigd haar verbintenissen op te schorten of
  eenzijdig te annuleren, na de klant/opdrachtgever hiervan op de hoogte te stellen. Deze opschorting op annuleren leidt
  niet tot enig recht op schadevergoeding.

  Worden o.a. als vreemde oorzaak beschouwd : oorlog, staking of lockout, schaarste van grondstoffen of koopwaar,
  planten, abnormale weersomstandigheden, brand-, natuur of andere rampen, overheidsbeslissingen die een invloed
  hebben op de uitvoering van de overeengekomen verbintenissen, dit tevens in hoofde van de leveranciers van Tuinzorg
  Delsemme. ​

 12. Klachten met betrekking tot de aan de opdrachtgever overgemaakte facturen of geleverde diensten dienen binnen een
  termijn van 8 dagen bij ons toe te komen middels een aangetekend schrijven, tijdstip waarna er geen klachten meer
  aanvaard worden. Het indienen van een klacht ontslaat de klant echter niet van zijn betalingsverplichtingen.
 13. Aanvullende en/of gewijzigde Werkzaamheden door of namens Opdrachtgever na aanvaarding van de Offerte en/of
  contract, die resulteren in een hogere aanneemsom of prijs op basis van Nacalculatie, worden aan Opdrachtgever in
  rekening gebracht. Op de factuur zullen de meerprijzen dan ook steeds gespecifieerd worden voor de opdrachtgever.£
 14. Tuinzorg Delsemme behoudt tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande
  ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de
  opdrachtgever.
 15. Tuinzorg Delsemme behoudt zich het recht voor om bepaalde werken in haar opdracht door derden te laten uitvoeren.
 16. Tuinzorg Delsemme is niet aansprakelijk voor de schade welke ontstaat ingevolge de opschorting van de
  werkzaamheden om voormelde reden.

  Het vervroegd stopzetten van de behandeling(en) van de plant(en), dat kan leiden tot afsterven of terugkomende
  ziektes op de planten.

 17. Planten vallen enkel en alleen binnen garantie in zo verre er met Tuinzorg Delsemme een onderhoudscontract tussen de
  opdrachtgever en Tuinzorg Delsemme werd afgesloten waarbij Tuinzorg Delsemme de totale zorg van de planten op
  zich neemt vanaf de levering en voor een bepaalde duur. In alle andere gevallen wordt geen garantie verstrekt op planten
  en is het risico op uitval, sterfte, abnormale groei, ziekte,… vanaf de levering voor rekening van de opdrachtgever.​
 18. Uitgesloten van iedere aanspraak op garantie zijn: Schade, gebreken of tekortkomingen die ontstaan door
  weersomstandigheden of overmacht zoals vorst, overstroming, hoge grondwaterstanden, droogteperiodes, hitte,
  brandschade, …… Ingrepen uitgevoerd door de opdrachtgever of een onbevoegde derde. Bij de aanleg van gazons is
  Tuinzorg Delsemme geenszins verantwoordelijk voor klimatologische invloeden die de groei van het gazon kunnen
  verstoren. Kosten voor herstel ervan zijn meerkosten en volledig ten laste van de klant. Onkruidgroei in net gezaaide
  gazons, Schade, gebreken of tekortkomingen die ontstaan door weersomstandigheden of overmacht kunnen nooit reden
  zijn tot het niet betalen van facturen of vertragingen in betalingstermijnen.​
 19. In geval van betwisting, is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing, en zijn uitsluitend de rechtbanken van het
  gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd.

Contactgegevens

0468 54 80 39

info@tuinzorg-delsemme.be

Follow Us

Home