Select Page

Tuinzorg Delsemme

Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle prestaties die door Tuinzorg Delsemme worden uitgevoerd. Door het ondertekenen van de offerte, het aanvaarden van een factuur, het bevestigen van een opdracht via e-mail, ….. zonder dat deze opsomming limitatief is, wordt de opdrachtgever geacht de algemene verkoopsvoorwaarden te aanvaarden.
Het elektronisch verzenden van een akkoord met onze offerte door de klant wordt gelijkgesteld met een elektronische handtekening, tussen de klant en Tuinzorg Delsemme, deze heeft dezelfde waarde als een geschreven handtekening tot bewijs van akkoord met onze offerte.

De offerte is slechts geldig voor dertig dagen te rekenen vanaf de offertedatum, tenzij door Tuinzorg Delsemme anders en uitdrukkelijk vermeld. Na deze termijn zijn de prijzen vatbaar voor wijzigingen zonder verwittigingen. Al de offertes van Tuinzorg Delsemme zijn volledig vrijblijvend.

Indien de opdrachtgever na akkoord de offerte vernietigt of de uitvoering van de aangenomen werken verhindert en/of onmogelijk maakt zal hij ten titel van schadevergoeding voor winstderving en gemaakte kosten, aan Tuinzorg Delsemme een bedrag verschuldigd zijn gelijk aan 50% van het totaal der factuur.

Bij werken waarvan het totaalfactuur > 1000 euro bedraagt, is tuinzorg Delsemme gerechtigd om een voorschot van 30 % te verrekenen voor aanvang van de werken.

Alle facturen zijn betaalbaar op de vervaldag tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Eventuele betalingskosten zullen steeds ten laste vallen van de opdrachtgever, zodat het factuurbedrag steeds netto op rekening van Tuinzorg Delsemme komt.
In geval van niet betaling binnen de hierboven vermelde termijn zal op het verschuldigd bedrag een intrest betaald worden van 1% per maand vertraging zonder dat enige aanmaning vereist is. Daarenboven zal het bedrag van de factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling, verhoogd worden met een som van 12% van het factuurbedrag, met een minimum van 50 euro ten titel van schadevergoeding en bijkomende kosten, dit buiten de eventuele gerechtskosten. Alle eventuele gerechtskosten zijn eveneens ten laste van de Opdrachtgever. Onverminderd het hiervoor bepaalde heeft Tuinzorg Delsemme het recht de uitvoering van haar prestaties te schorsen zo één van haar facturen niet tijdig werd betaald en dit tot volledige aanzuivering van de openstaande bedragen. De schuldenaar zal in gebreke zijn door het enkel verstrijken van de vervaltermijn, zonder enige verdere formaliteit.

Alle facturen van Tuinzorg Delsemme zijn binnen 10 dagen na factuurdatum te betalen.

Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

Geleverde materialen blijven eigendom van Tuinzorg Delsemme zolang het volledig verschuldigd bedrag niet vereffend is. Bij niet-betaling heeft Tuinzorg Delsemme recht de materialen terug te nemen op kosten van de opdrachtgever. Het materiaal van Tuinzorg Delsemme is enkel gedekt voor de eigen burgerrechtelijke aansprakelijkheid. De klant is verantwoordelijk voor het toezicht op en de bescherming van de geleverde en/of geplaatste materialen vanaf het ogenblik van hun levering of plaatsing. De klant neemt alle maatregelen om het materiaal in goede staat te houden om daden van vandalisme of diefstal te verhinderen.

Leverings- en of uitvoeringstermijnen worden steeds slechts ten titel qua inlichting aangeduid. Vertraging in de levering en uitvoering is geen reden tot ontbinding van de overeenkomst of tot het vorderen van een schadevergoeding. Ingeval de bestelde goederen niet kunnen geleverd worden om reden onafhankelijk van de wil van Tuinzorg Delsemme, kan geen schadevergoeding worden gevorderd.

In geval van vreemde oorzaak of overmacht, is Tuinzorg Delsemme gerechtigd haar verbintenissen op te schorten of eenzijdig te annuleren, na de klant/opdrachtgever hiervan op de hoogte te stellen. Deze opschorting op annuleren leidt niet tot enig recht op schadevergoeding.

Worden o.a. als vreemde oorzaak beschouwd : oorlog, staking of lockout, schaarste van grondstoffen of koopwaar, planten, abnormale weersomstandigheden, brand-, natuur of andere rampen, overheidsbeslissingen die een invloed hebben op de uitvoering van de overeengekomen verbintenissen, dit tevens in hoofde van de leveranciers van Tuinzorg Delsemme.

Klachten met betrekking tot de aan de opdrachtgever overgemaakte facturen of geleverde diensten dienen binnen een termijn van 8 dagen bij ons toe te komen middels een aangetekend schrijven, tijdstip waarna er geen klachten meer aanvaard worden. Het indienen van een klacht ontslaat de klant echter niet van zijn betalingsverplichtingen.

Wij behouden ons tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de opdrachtgever.

Tuinzorg Delsemme is niet aansprakelijk voor de schade welke ontstaat ingevolge de opschorting van de werkzaamheden om voormelde reden.

Planten vallen enkel en alleen binnen garantie in zo verre er met Tuinzorg Delsemme een onderhoudscontract tussen de opdrachtgever en Tuinzorg Delsemme werd afgesloten waarbij Tuinzorg Delsemme de totale zorg van de planten op zich neemt vanaf de levering en voor een bepaalde duur. In alle andere gevallen wordt geen garantie verstrekt op planten en is het risico op uitval, sterfte, abnormale groei, ziekte,… vanaf de levering voor rekening van de opdrachtgever.

Uitgesloten van iedere aanspraak op garantie zijn: Schade, gebreken of tekortkomingen die ontstaan door weersomstandigheden of overmacht zoals vorst, overstroming, hoge grondwaterstanden, droogteperiodes, hitte, brandschade, …… Ingrepen uitgevoerd door de opdrachtgever of een onbevoegde derde. Bij de aanleg van gazons is Tuinzorg Delsemme geenszins verantwoordelijk voor klimatologische invloeden die de groei van het gazon kunnen verstoren. Kosten voor herstel ervan zijn meerkosten en volledig ten laste van de klant. Onkruidgroei in net gezaaide gazons, Schade, gebreken of tekortkomingen die ontstaan door weersomstandigheden of overmacht kunnen nooit reden zijn tot het niet betalen van facturen of vertragingen in betalingstermijnen.

In geval van betwisting, is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing, en zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd.

Contactgegevens

0468 54 80 39

info@tuinzorg-delsemme.be

Follow Us

Home